A-HLR

Avancerad hjärt-lungräddning

(A-HLR)

 
 
 
 

Är du intresserad av utbildning i A-HLR? Kontakta oss så hjälper vi dig.

A-HLR är främst avsedd för Sjuksköterskor och Läkare som är aktiva inom sjukvården.

 

Målsättning för utbildningsprogrammet A-HLR:

Utbildningen är anpassat för utbildning med ett standardiserat innehåll och metodik. Grundutbildningar skall ske på arbetsplatsen av instruktörer i A-HLR och instruktörsutbildningar skall ske som centraliserade utbildningar i HLR-rådets regi.

 

Målgrupp:

Läkare, sjuksköterskor, BMA, pedagoger och studenter inom akutsjukvård.

 

Syfte: Att utbilda deltagare i grundutbildning och repetitionsutbildning inom akutsjukvård och vårdutbildningar.

 

Förkunskaper:

-Genomförd grundutbildning och/eller repetitionsutbildning enligt aktuella riktlinjer, inom senaste året i HLR och S-HLR.

-HLR-teknik träning de senaste veckorna

-Inläst A-HLR kursbok

-Godkänd webbutbildning i A-HLR

 

Lärandemål

När du genomfört grundutbildning i A-HLR skall du kunna:

- förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

- utföra HLR med god kvalitet med både en- och två- livräddarteknik

- larma och förstå hur larmorganisationen fungerar

- använda de hjälpmedel för ventilation och cirkulation som är aktuella för utbildningen och arbetsplatsen.

- använda en halvautomatisk defibrillator på ett säkert och effektivt sätt

- använda en manuell defibrillator på ett säkert och effektivt sätt

- handlingsplanen för A-HLR

- förstå vikten av regelbunden träning

- kontrollera akututrustningen

- behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

- förstå vikten av teamarbete

- förstå vikten av att utse en teamledare

 

Kort information om utbildningen:

Grundutbildning tar enligt kursbeskrivning 4 timmar med fyra deltagare. Med fler deltagare tar utbildningen längre tid. De teoretiska avsnitten tar 1 timma och de praktiska 3 timmar. Under kursen varvas teori och praktik. Ett aktivt lärande styr lärandeprocessen. Deltagare skall läsa kursbok och genomföra skrivning i A-HLR före utbildningen för att vara teoretiskt förberedda och för att ge tid till praktisk träning. I de praktiska övningarna tränas deltagarnas färdigheter, säkerhetstänkande, teamarbete och förmåga till arbetsledning.